Duchowość Szkoły

Czas poprzedzający Święta Wielkanocne była to tradycyjnie okres naszych spowiedzi przedświątecznych, jednak w tym roku z racji nadzwyczajnej sytuacji w naszym kraju, nie mogliśmy z niej skorzystać i nadal korzystanie z Sakramentu Pokuty jest bardzo ograniczone. Dlatego musimy korzystać z innych form, które dopuszcza Kościół, a są dowodem nieograniczonego Bożego Miłosierdzia:

“Zgodnie z nauczaniem Kościoła katolickiego żal za grzechy zajmuje wśród aktów penitenta pierwsze miejsce (KKK 1450). Katechizm Kościoła Katolickiego naucza, że „żal doskonały”, określany jako „żal z miłości”, to żal, który wypływa z miłości do Boga. Taki żal „odpuszcza grzechy powszednie” i „przynosi przebaczenie grzechów śmiertelnych, jeśli zawiera mocne postanowienie przystąpienia do spowiedzi sakramentalnej, gdy tylko będzie to możliwe (KKK 1452).

Zamieszczony poniżej schemat stanowi jedynie propozycję mogącą pomóc we wzbudzeniu aktu żalu doskonałego. Zarówno teksty jak i postawy ciała należy dostosować do swoich możliwości, gdyż istotą wzbudzenia aktu żalu doskonałego jest wewnętrzne usposobienie. Zachęca się, by ustawić krzyż w godnym miejscu np.: na stole, jeśli to możliwe można zapalić przy nim świece.

Przebieg:

1. Wykonanie znaku krzyża wraz z wymówieniem formuły:
„W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen”.

2. Odczytanie wybranego fragmentu z Pisma Świętego – jeśli możliwe – w postawie stojącej.

Z Ewangelii według św. Łukasza (Łk 18, 9-14)
Jezus powiedział też do niektórych, co ufali sobie, że są sprawiedliwi, a innymi gardzili, tę przypowieść: «Dwóch ludzi przyszło do świątyni, żeby się modlić, jeden faryzeusz a drugi celnik. Faryzeusz stanął i tak w duszy się modlił: Boże, dziękuję Ci, że nie jestem jak inni ludzie, zdziercy, oszuści, cudzołożnicy, albo jak i ten celnik. Zachowuję post dwa razy w tygodniu, daję dziesięcinę ze wszystkiego, co nabywam. Natomiast celnik stał z daleka i nie śmiał nawet oczu wznieść ku niebu, lecz bił się w piersi i mówił: Boże, miej litość dla mnie, grzesznika! Powiadam wam: Ten odszedł do domu usprawiedliwiony, nie tamten. Każdy bowiem, kto się wywyższa, będzie poniżony, a kto się uniża, będzie wywyższony».

(Inne propozycje tekstów: Mk 12, 28-34; Łk 15, 11-32)

3. Następnie można odmówić:

Wierzę w Ciebie, Boże żywy,
W Trójcy jedyny, prawdziwy.
Wierzę w coś objawił Boże,
Twe słowo mylić nie może.

Ufam, Tobie, boś Ty wierny,
Wszechmocny i miłosierny;
Dasz mi grzechów odpuszczenie,
Łaskę i wieczne zbawienie.

Boże, choć Cię nie pojmuję,
Jednak nad wszystko miłuję.
Nad wszystko, co jest stworzone,
Boś Ty dobro nieskończone.

A jako samego siebie,
Wszystkich miłuję dla Ciebie.

Ach, żałuję za me złości
Jedynie dla Twej miłości.
Bądź miłościw mnie grzesznemu,
Do poprawy dążącemu

4. Następuje rachunek sumienia (w ciszy)
(Można przyjąć postawę siedzącą lub klęczącą)

5. WZBUDZENIE ŻALU DOSKONAŁEGO (jeśli możliwe) – w postawie stojącej lub klęczącej.
Żal Doskonały daje przebaczenie nawet grzechów śmiertelnych, jeśli zawiera w sobie: mocne postanowienie przystąpienia do sakramentu pokuty i pojednania, gdy tylko będzie to możliwe.

6. Chwila ciszy

7. Spowiadam się Bogu wszechmogącemu i wam, bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem: moja wina, moja wina, moja bardzo wielka wina. Przeto błagam Najświętszą Maryję zawsze dziewicę wszystkich Aniołów i Świętych i Was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie do Pana Boga naszego.

8. Prośby
– Proszę Cię, Panie, abyś dał mi łaskę prawdziwej pokuty.
– Proszę Cię, Panie, abyś udzielił mi przebaczenia i darował karę za grzechy.
– Proszę Cię, Panie, aby Twoje dzieci, które przez grzech oddaliły się od świętego Kościoła, po otrzymaniu przebaczenia znowu do niego wróciły.

9. Odmówienie modlitwy Pańskiej: Ojcze nasz…

10. Na zakończenie można odmówić fragment z Psalmu:

Psalm 51, 3-9
Zmiłuj się nade mną, Boże, w swojej łaskawości,
w ogromie swej litości zgładź nieprawość moją.
Obmyj mnie zupełnie z mojej winy
i oczyść mnie z grzechu mojego.

Uznaję bowiem nieprawość moją,
a grzech mój jest zawsze przede mną.
Przeciwko Tobie samemu zgrzeszyłem
i uczyniłem, co złe jest, przed Tobą.

Abyś okazał się sprawiedliwy w swym wyroku
i prawy w swoim sądzie.
Oto urodziłem się obciążony winą
i jako grzesznika poczęła mnie matka.

A Ty masz upodobanie w ukrytej prawdzie,
naucz mnie tajemnic mądrości.
Pokrop mnie hizopem, a stanę się czysty,
obmyj mnie, a nad śnieg wybieleję (…).

(Podczas wymawiania poniższych słów od „Chwała Ojcu…” można wykonać znak krzyża albo głęboki skłon w stronę krzyża).

“Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu,
jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen”

 


Duchowa komunia

Przynajmniej od czasów św. Augustyna spotykamy w Kościele świadectwa praktyki komunii duchowej. Jest ona pragnieniem przyjęcia eucharystycznego pokarmu. Wartość tej praktyki została potwierdzona przez nauczanie Soboru Trydenckiego (Dekret o Najświętszym Sakramencie Eucharystii, r. 8), mistrzów życia duchowego, wielu papieży. Wydaje się, że odnowa tego zwyczaju, w zaistniałej sytuacji epidemii, może wyjść naprzeciw duchowym potrzebom osób niemogących przystąpić do komunii sakramentalnej.

 

Czym jest komunia duchowa? W ścisłym znaczeniu, oznacza jedność z Chrystusem osiąganą nie przez przyjęcie sakramentalne, ale przez pragnienie przyjęcia Chrystusa eucharystycznego. Wypływa ona z pierwszej formy i łączy się z nią. Wyrażone pragnienie zakłada wiarę w obecność Chrystusa w Eucharystii.

 

Do komunii duchowej nawiązał Jan Paweł II najpierw w Liście do Konferencji Episkopatów z dnia 6 sierpnia 1983 r. Czytamy w nim następujące stwierdzenie: „Poszczególnym wiernym czy wspólnotom, którzy z powodu prześladowań lub braku kapłanów są pozbawieni, przez dłuższy czy krótszy czas, możliwości celebrowania świętej Eucharystii, nie brakuje jednak łaski Odkupiciela. Jeśli ożywiani wewnętrznie pragnieniem sakramentu i zjednoczeni w modlitwie z całym Kościołem wzywają Pana i wznoszą do Niego swoje serca, w mocy Ducha Świętego żyją w komunii z Kościołem, żywym Ciałem Chrystusa, i z samym Panem. Chociaż, zjednoczeni z Kościołem za pośrednictwem pragnienia sakramentu, wydawaliby się zewnętrznie dalecy od niego, to wewnętrznie i rzeczywiście są w komunii z nim i dzięki temu otrzymują owoce sakramentu”.

 

Skutki komunii duchowej są tej samej natury co Komunii sakramentalnej (eucharystycznej), a więc pomnożenie łaski uświęcającej, łaski miłości, czystości życia, jedności. Przy Komunii duchowej jak i sakramentalnej (eucharystycznej) dokonuje się realna, wypełniona łaską komunikacja (łączność) z osobą Jezusa.

Komunię sakramentalno-duchową potwierdza Katechizm Kościoła Katolickiego. Nr 950 o Komunii sakramentów stwierdza, że „każdy z sakramentów jednoczy z Bogiem… Pojęcie to jest właściwe Eucharystii bardziej niż innym sakramentom, ponieważ przede wszystkim ona urzeczywistnia tę komunię”.

 

Jak przyjmować Komunię duchową?

Najlepiej uczynić to:

 •  miejscu odosobnionym, albo w czasie wspólnego uczestnictwa we Mszy św. transmitowanej przez media. Odosobnienie gwarantuje łatwość skupienia oraz intymność duchowego spotkania z Bogiem;
 • Należy wzbudzić żywą wiarę w obecność Jezusa Chrystusa. Można w tym celu odmówić akty wiary, nadziei i miłości, albo posłużyć się inną modlitwą spontanicznie przez siebie ułożoną.
 • Następnie należy ufnie otworzyć swoje serce na Boga (wewnętrznym aktem) i odmawiając modlitwę Ojcze nasz przyjąć pokorną postawę dziecka Bożego. Taka postawa będzie świadczyć o naszym zaufaniu wobec woli Boskiego Odkupiciela, który cały pragnie się udzielać wierzącemu.
 • Kiedy osiągniemy taki stan ducha, wówczas należy poprosić Jezusa Chrystusa, aby przyszedł do naszego serca i zamieszkał w nim. Trzeba to uczynić prostymi słowami, np.: „Przyjdź, Panie Jezu, Chlebie życia i zamieszkaj w mym sercu, bym zawsze należał tylko do Ciebie”; „Wierzę, Jezu, że jesteś rzeczywiście obecny w Eucharystii. Kocham Cię! Żałuję za grzechy, którymi Cię obraziłem. Przyjdź do mojego serca, oddaję Ci się cały! Nie pozwól mi nigdy odłączyć się od Ciebie!”.
 • Następnie odmawiamy, tak jak w czasie Mszy świętej, Baranku Boży i wyobrażamy sobie przychodzącego do naszego serca Chrystusa. W ciszy tego duchowego wydarzenia należy trwać przez kilka chwil.
 • Potem uwielbiamy Boga i dziękujemy mu za otrzymaną łaskę. Tak przyjętą Komunię duchową można powtarzać wielokrotnie w ciągu dnia. Bardzo przyczynia się ona do duchowego postępu.

 


Tydzień Biblijny 

"Nie samym chlebem żyje człowiek, ale każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych" - Tydzień Biblijny za nami, jednak my nie przestajemy czytać Biblii i poznawać Boga.

Dziękujemy wszystkim, którzy włączyli się w tworzenie tego filmu.

 


Moi Drodzy,

Od 14 marca w naszym kraju obowiązuje stan zagrożenia epidemicznego, a od 20 marca stan epidemii. W związki z tym, władze państwowe i kościelne podjęły szereg prewencyjnych działań, które mają na celu ograniczenie rozprzestrzeniania się wirusa. Działania mają wpływa na różne dziedziny naszego życia, także te religijne i duchowe.

W związku z tym chcielibyśmy podzielić się kilkoma wskazówkami i pomysłami, co w tym czasie można zrobić, aby zatroszczyć się we właściwy sposób o naszą wiarę i ducha.

W trosce o swój duchowy rozwój, co możesz w tym czasie zrobić:

Pomodlić się w swoim kościele w wyznaczonych godzinach (które można sprawdzić na stronie swojej parafii) – jednak, z racji wprowadzenia stanu epidemii zachęcamy w tym czasie, aby pozostać w domu, zatem można pomodlić się ze swoimi najbliższymi w domu.

 • Zachęcamy do włączenia się do wspólnego dzieła – modlitwy o godz. 20.30, każdego dnia. Modlitwę różańcową można odmówić z bliskim w intencji ustania epidemii oraz za chorych, za lekarzy i pielęgniarki, którzy opiekują się chorymi.

We wszystkich kościołach codziennie odprawiane są Msze św. (w diecezji Gliwickiej – bez udziału wiernych, aż do odwołania), wiele z tych Mszy jest transmitowanych przez Internet – możesz zatem wyszukać na stronie swojej parafii informacji na ten temat.

 • Msze św. w języku polskim na świecie:

https://msza-online.net/msze-swiete-na-zywo-po-polsku/

 • Diecezja Gliwicka na swojej stronie na Facebooku udostępnia listę wraz z linkami do Mszy św. transmitowanych przez Internet z kościołów w naszej diecezji

Warto przeczytać: Jak zachować się w czasie Mszy transmitowanej przez media?

https://pl.aleteia.org/2017/06/18/czy-klekac-przed-telewizorem-czy-trzeba-sie-przezegnac-przed-ekranem/

Czas spędzany w domu, w czasie społecznej kwarantanny można także wykorzystać na pogłębianie swojej wiedzy religijnej, poprzez 

Udział w rekolekcjach (online):

dla dorosłych i młodzieży

ks. Pawlukiewicz:
https://www.youtube.com/playlist?list=PLm1QLWoYwwEbIcrD5f0WqJGFRXqPlWJhz
Langusta na Palmie:
https://www.youtube.com/user/Langustanapalmie
Dominikanie:
https://www.youtube.com/channel/UCLlzlc4XSItHVTcMnrIlv1w

Poszerzenie swojej wiedzy religijnej:

Polecane strony:
https://deon.pl/

https://stacja7.pl/

https://www.katolik.pl/

https://www.wiara.pl/

https://ichtis.info/

https://adonai.pl/

https://dominikanie.pl/

Propozycje dla młodzieży:

Kurs Alpha: https://www.youtube.com/watch?v=I-u8BgHm0cg&list=PLn5rjk1XOEwzZvUOzRGsAEbNak9lmf21l

Dla dzieci jest to trudny czas nauczania domowego i wielu nowych wyzwań, przed którymi przyszło im stanąć, jednak można ten czas także wykorzystać do przekazania religijnych treści, dlatego zachęcamy do skorzystania z poniższych propozycji:

 • 10 przykazań:

https://www.youtube.com/watch?v=hQMa3oEd4Y0&list=PLJpb8JaEVfGWhiwz3i1us7MYCKTJETiFD&index=3&t=0s 

https://www.youtube.com/watch?v=8oPqAcUB0c0&list=PLJpb8JaEVfGWhiwz3i1us7MYCKTJETiFD&index=4&t=0s 

https://www.youtube.com/watch?v=JMOeJBo2HfY&list=PLJpb8JaEVfGWhiwz3i1us7MYCKTJETiFD&index=5&t=79s 

https://www.youtube.com/watch?v=Zm9wMyzbxKo 

 • “Na górze i na dole” - seria dla dzieci - opowieści biblijne:

Dawid i Goliat: https://www.youtube.com/watch?v=vqRZBcOGDvM&list=PLJpb8JaEVfGWhiwz3i1us7MYCKTJETiFD&index=9&t=0s

Jonasz: https://www.youtube.com/watch?v=hGT4ZpObzN4&list=PLJpb8JaEVfGWhiwz3i1us7MYCKTJETiFD&index=10&t=0s 

Mojżesz: https://www.youtube.com/watch?v=ZSLwQ1-EcS4&list=PLJpb8JaEVfGWhiwz3i1us7MYCKTJETiFD&index=6

Mury Jerycha: https://www.youtube.com/watch?v=N43HAoHRupM&list=PLJpb8JaEVfGWhiwz3i1us7MYCKTJETiFD&index=7

Józef Egipski: https://www.youtube.com/watch?v=NCs_RJzvUqE&list=PLJpb8JaEVfGWhiwz3i1us7MYCKTJETiFD&index=5

 • Seria dla dzieci z podstawówki - Historie biblijne Nowy Testament:

Mesjasz nadchodzi:

https://www.youtube.com/watch?v=e9GvdsSX0h4&list=PLJpb8JaEVfGWhiwz3i1us7MYCKTJETiFD&index=18

Baranek Boży:

https://www.youtube.com/watch?v=IcKql6jn1mc&list=PLJpb8JaEVfGWhiwz3i1us7MYCKTJETiFD&index=19

Przypowieści Jezusa:

https://www.youtube.com/watch?v=CuBYpPfPqFQ&list=PLJpb8JaEVfGWhiwz3i1us7MYCKTJETiFD&index=27

 • Ziarno:

Kronika Wielkiego Tygodnia: https://www.youtube.com/watch?v=RM6YAfIl6Z4&list=PLJpb8JaEVfGWhiwz3i1us7MYCKTJETiFD&index=23

Wielkanoc: https://www.youtube.com/watch?v=cMTxGjhNNAs&list=PLJpb8JaEVfGWhiwz3i1us7MYCKTJETiFD&index=24

 • Legenda o 3 drzewach:

https://www.youtube.com/watch?v=UIQbInBqqxk&list=PLJpb8JaEVfGWhiwz3i1us7MYCKTJETiFD&index=1

 

Okres Wielkiego Postu to także czas naszych tradycyjnych nabożeństw: Drogi Krzyżowej i Gorzkich Żali.

W tym roku poprzez Internet możesz modlić się wspólnie:

 • Droga Krzyżowa online: 

Pismem Świętym [dominikanie.pl]:
https://www.youtube.com/watch?v=qp-wnPGlvlc&t=16s

z ks. Piotrem Pawlukiewiczem:

https://www.youtube.com/watch?v=kCw9kCG_06s

 

Zobaczyć dobry film o tematyce religijne, np.:

Opowieść o Jezusie – film dla dzieci i młodzieży: https://www.youtube.com/watch?v=sFlw4oMMTX0 

Pasja [Mela Gibsona]: https://www.cda.pl/video/2128986bd

Zmartwychwstały [2016]: https://www.cda.pl/video/688711d1

Syn Boży: https://www.cda.pl/video/4689218a9 

 

Na ten czas Wielkiego Postu – który zmuszeni jesteśmy przeżywać w tym roku w inny sposób, niech nam wszystkim Bóg błogosławi, niech przymnaża nam wiary, przede wszystkim nadziei oraz ufności w Bożą Opatrzność.

Ks. Adrian Kaszowski


 

Brawa dla uczestników Konkursu Biblijnego!
Wśród uczniów klas 4-5 SP Arek Jasiak zdobył 1 miejsce w Zabrzu, a Ewa Jankiewicz - wyróżnienie (konkurs dotyczył znajomości Ewangelii wg św. Marka). Obydwoje uzyskali również możliwość startu w kolejnym, diecezjalnym etapie tego konkursu w Gliwicach - 5.03.2020r.
Natomiast wśród klas 6-8 SP, którzy poznawali Ewangelię wg św. Jana, Teresa Gawelczyk zajęła 3 miejsce, a Łukasz Sobczyk 4 miejsce (etap miejski).
Gratulujemy i cieszymy się z Wami!

 


Przygotowania adwentowe i obchody Bożego Narodzenia w naszej szkole 

Jak co roku Adwent w Szkole Katolickiej był bardzo intensywny i skoncentrowany na przygotowaniu do pogłębionego przeżycia Świąt Bożego Narodzenia. Oprócz przygotowań natury estetycznej (wystrój), kulinarnej (pierniczki) i muzycznej (kolędy) towarzyszyło nam oczywiście przygotowanie duchowe, aby nie stracić z oczu tego, co jest istotą tych Świąt. Wśród licznych w tym okresie wydarzeń warto wymienić następujące: 
 

 • codzienne roraty dla klas 0-3 na 1 lekcji 

 • codzienne rozważania adwentowe w Szkole Podstawowej oraz w Liceum 

 • codzienna klasowa modlitwa poranna przy wieńcu adwentowym 

 • szkolne kalendarze adwentowe z zadaniami na każdy dzień 

 •  zajęcia wychowawcze o WDZIĘCZNOŚCI w Liceum 

 • warsztaty mikołajkowe organizowane dla młodszych klas przez uczniów Liceum 

 • zintensyfikowane działania charytatywne na terenie szkoły i poza nią 

 • przygotowanie w klasach jasełek dla rodziców 

 • konkurs na najpiękniejszy świąteczny wystrój klasy 

 • kiermasze świąteczne 

 • tworzenie kartek i dekoracji bożonarodzeniowych 

 • jasełka szkolne 

 • koncert bożonarodzeniowy w Liceum 

 • spotkania opłatkowe w klasach 

 • spotkanie opłatkowe dla absolwentów 

 • spotkanie opłatkowe z ks. Biskupem Andrzejem Iwaneckim dla wszystkich pracowników szkoły 

 


Uczniowie KLO kwestowali na zabrzańskich nekropoliach.

Już po raz kolejny w tym roku młodzież z naszej szkoły czynnie zaangażowała się w kwestę na zabrzańskich cmentarzach, która odbyła się 1 listopada 2019 roku. Ponad 20 wolontariuszy z naszej szkoły, pomimo zimna, dzielnie zbierało pieniądze na największych nekropoliach w Zabrzu. Kwestowaliśmy na rzecz Towarzystwa Pomocy im. św. Alberta, które prowadzi w Zabrzu dwie placówki - Dom dla Kobiet i Matek oraz Schronisko dla Mężczyzn. Podczas całej kwesty udało się zebrać ponad 16 000 zł! 

Dorota Burdyszek


Święty do klasy wzięty

W czwartek - 31.10 b.r. odbył się po raz kolejny nasz Szkolny Dzień Świętych. Dzieci z klas 0-3 SP przebrały się za różnych świętych i bardzo ciekawie przedstawiły ich życiorysy. Był z nami m.in. św. Florian, św. Jadwiga Królowa, Matka Teresa z Kalkuty, św. Mikołaj, św. Joanna Beretta Molla i wielu innych. Może rozpoznacie jeszcze kogoś na zdjęciach:)

  


Jak co roku w październiku modliliśmy się na różańcu. Polecaliśmy Maryi nasze rodziny, szkołę oraz misjonarzy, gdyż trwał Nadzwyczajny Miesiąc Misyjny. Wszyscy uczniowie mogli również zrobić własnoręcznie swój różaniec. Do tej pracy zaangażowały się całe rodziny, a ich pomysłowość i twórczość była niesamowita. Dziękujemy! I oczywiście zachęcamy do modlitwy różańcowej przez cały rok!

   

 


Na zakończenie Nadzwyczajnego Miesiąca Misyjnego odwiedził nas w szkole misjonarz o. Mirosław Piątkowski. Kilka lat przebywał w Argentynie i opowiadał nam na czym polegała jego praca w tym kraju. Zwrócił nam uwagę na wartość modlitwy codziennej, osobistej oraz na potrzebę odważnego wyznawania wiary w dzisiejszym świecie. Pokazał wiele ciekawych zdjęć i pamiątek, a na koniec wręczył wszystkim obrazek z modlitwą za misje.


Zakończenie roku szkolnego  2018/2019 i inauguracja roku szkolnego 2019/2020

Zaczynamy i kończymy na tym, co najważniejsze w naszej szkole – powierzamy wszystkie nasze sprawy Panu Bogu, dziękując i prosząc o błogosławieństwo na każdy dzień. Czy są to wakacje czy pracowite chwile w nowym roku szkolny


Dzień Patrona

4 czerwca 2019r. z okazji Dnia Patrona – ks. Jana Twardowskiego, odbyła się uroczysta msza św. w kościele św. Teresy. Modliliśmy się zarówno za ks. Jana – o niebo dla Niego, jak i za naszą szkołę!


I Komunia św.

W niedzielę 26 maja 2019r. uczniowie kl. 3 przyjęli po raz pierwszy Pana Jezusa do swoich serc. Dzień piękny, radosny i wyjątkowy! Życzymy Wam wzrastania w przyjaźni z Bogiem każdego dnia!


 

Goodnetwork – wiosna 2019

Młodzież z Zespółu Szkół Katolickich w Zabrzu nie przestaje nas zadziwiać. Tym razem postanowili wesprzeć swoich rówieśników z Colegio Tecnico Nino Jesus de Praga w Nikaragui, organizując zbiórkę na ich rzecz podczas spotkania wychowawców z rodzicami. Rozmawiają z nimi on-line po hiszpańsku w Międzynarodowym Projekcie Edukacyjnym Rozmawiasz-Pomagasz.

Muchas gracias‼ #rozmawiaszpomagasz #dobrowraca

 


Śladami Cyryla i Metodego

W dniach 5-11 maja klasa I oraz II Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego pojechała na wycieczkę do Macedonii, aby podążać śladami św. Cyryla i Metodego oraz tropem początków chrześcijaństwa.

Chrześcijaństwo w Macedonii pojawiło się jeszcze w czasach Państwa Protobułgarskiego. Po przyjęciu chrztu na terenie obecnej Macedonii powstało biskupstwo ochrydzkie, którego założycielami byli uczniowie Cyryla i Metodego. Cyryl i Metody pochodzili z greckiego miasta Saloniki, a więc, ze względu na miejsce swojego urodzenia, nazywano ich Braćmi Sołuńskimi. Wyrośli w otoczeniu Słowian i dlatego bardzo dobrze posługiwali się ich językiem. Z tego powodu to właśnie oni zostali wybrani do prowadzenia misji chrystianizacyjnej wśród Słowian północnych. Ich uczniowie kontynuowali ewangelizację również na obszarze całego Półwyspu Bałkańskiego. Działalność misyjna, którą zainicjowali, odcisnęła ślad głównie na terenie Bałkanów, choć ich wkładu w tworzenie niezależnej od wpływów łacińsko niemieckich kultury Słowian na obszarze całej Słowiańszczyzny, także w Polsce, nie sposób przecenić.W samej Macedonii uczniowie Cyryla i Metodego, Kliment i Naum, utworzyli ośrodek piśmiennictwa. Klasztory założone przez nich w Ochrydzie nad Jeziorem Ochrydzkim były ośrodkami rozwoju kultury słowiańskiej, w których przekładano teksty religijne na język słowiański i zapisywano głagolicą. Po upadku państwa bułgarskiego ośrodki w Ochrydzie straciły na znaczeniu, a greckie duchowieństwo wyparło także duchownych i liturgię słowiańską, której coraz częściej zarzucano herezję.

Będąc w Ochrydzie przez 3 dni, mieliśmy okazję odwiedzić wiele pięknych zabytków, takich jak np. cerkiew św. Pantelejmona, czy cerkiew św. Zofii z zachowanymi freskami z XI wieku, które stanowią integralną część miasta. Mogliśmy także podziwiać panoramę miasta z wież ruin twierdzy cara Samuela z X-XI wieku oraz przeżyć wspólnie Eucharystię w przepięknych okolicznościach przyrody. Wracając z Ochrydu, zatrzymaliśmy się w Skopje, skąd również, dzięki naszemu księdzu, który wszedł w rolę przewodnika, dowiedzieliśmy się wielu interesujących rzeczy o początkach naszej religii, a także mogliśmy zwiedzić Dom Matki Teresy oraz wjechać na Górę Vodno zwieńczoną Krzyżem Milenijnym, który upamiętnia 2000 lat chrześcijaństwa w Macedonii.

            Myślę, że dla każdego uczestnika, wycieczka była udana i każdy wyniósł z niej wiele informacji dotyczących chrześcijaństwa. Mamy nadzieję na więcej tego typu wycieczek w przyszłości!

/uczeń KLO/

  

 


Wizyta Biskupa

13 maja naszą szkołę odwiedził biskup pomocniczy diecezji gliwickiej – ks. Andrzej Iwanecki. Gość spotkał się z wszystkimi obecnymi w szkole uczniami i w przyjaznej atmosferze opowiedział młodym o swoich doświadczeniach z ostatnich Światowych Dni Młodzieży, które odbyły się w Panamie w lutym tego roku. Zwrócił naszą uwagę na wielkoduszność i otwartość ubogich ludzi, którzy w swoich domach przyjmowali pielgrzymów dzieląc się z nimi dobrami materialnymi a także świadectwem żywej i radosnej wiary. Mówił, że ta radość biednych może być szokująca dla nas – ludzi żyjących w dostatku, a wciąż niemogących zaspokoić swoich pragnień. Jest ona jednak efektem silnej wiary w Boga, która daje niezwykłą energię do życia. Biskup zachęcał także wszystkich słuchających do budowania mostów między sobą i szukania tego, co nas łączy, a nie tego, co dzieli. Po spotkaniu ze starszymi uczniami ksiądz biskup udał się także do klas młodszych, a następnie spotkał się z dyrekcją Zespołu Szkół Katolickich.

Dziękujemy wszystkim uczniom i pracownikom szkoły zaangażowanym w przebieg tej wizyty za włożoną pracę.


Rekolekcje Wielkopostne

Jak co roku rekolekcje wielkopostne odbywały się przez kilka dni. Tradycyjnie już odbył się Szkolny Konkurs Piosenki Religijnej (dla kl. 0-3 SP) oraz pielgrzymka na Górę Św. Anny.

W kościele św. Wawrzyńca w Zabrzu – Mikulczycach uczestniczyliśmy w nabożeństwie Drogi Krzyżowej, a także była okazja do spowiedzi. Ks. Adrian Kaszowski przybliżył nam historię kultu Matki Boskiej Mikulczyckiej, a uczniowie klas starszych mogli również zobaczyć w kinie niezwykły film oparty na faktach pt. “Przypływ wiary” – o potędze modlitwy i miłości.

Nasze szkolne rekolekcje pomogły nam dobrze przygotować się do Świąt Zmartwychwstania Pana Jezusa


Święte Triduum Paschalne

Dla Chrześcijan Święta Wielkiej Nocy to najważniejsze dni w całym roku liturgicznym. Jest to czas kiedy przeżywamy mękę, śmierć i zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa - wydarzenia bez których chrześcijaństwo nigdy by nie zaistniało. Biorąc udział w liturgii tych świętych dni warto mieć świadomość tego w czym uczestniczymy dlatego proponujemy mini - przewodnik po Triduum Paschalnym.


Ogólnopolska Zbiórka Żywności "TAK. POMAGAM!"

Wielki Post to szczególny czas świadczenia posługi miłosierdzia wobec najbardziej potrzebujących. Również w naszej szkole jest spora liczba osób chętnych do bezinteresownego służenia innym dlatego liczna grupa uczniów naszej szkoły włączyła się w XVI Zbiórkę Żywności Caritas przeprowadzoną w dniach 29-30 marca 2019. Oprócz wdzięczność organizatorów zyskaliśmy cenne doświadczenie życiowe, a przede wszystkim satysfakcję z pomocy bliźnim potrzebującym wsparcia.


 
 

Msza św. szkolna z misjonarzem z Togo

Dzisiaj (19.03.19r.) nasz gość, misjonarz z Togo – Eric, mówił o wartości najprostszych, a jednocześnie najważniejszych dla życia rzeczy, ...takich jak woda! Niby o tym wiemy, ale rzadko o tym myślimy, a często dając niewiele, dajemy komuś cały świat, w zamian otrzymując wdzięczność ...nie tylko z tego świata!?

 


Koncert charytatywny a rzecz Stowarzyszenia Modlitwa i czyn

Jesteśmy dumni z uczniów Zespołu Szkół Katolickich, którzy wzięli udział w koncercie charytatywnym na rzecz Stowarzyszenia Modlitwa i czyn. Koncert odbył się 20.01. 2019 roku w kościele św. Wawrzyńca w Zabrzu. W wydarzeniu wzięli udział uczniowie z kilku Zabrzańskich szkół i przedszkoli oraz członkowie stowarzyszenia. Naszą szkołę reprezentowali: Zuzanna Flakus, Maciej Kaczor, Emanuel Zemła, Jakub Skwarzec. Dziękujemy za wspólną zabawę oraz chęć włączenia się w szczytny cel. Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z koncertu.


2018r.

Grudzień…

Jest taki dzień..

Jak co roku czas przedświąteczny w Zespole Szkół Katolickich jest niezwykle uroczysty. Świętujemy w klasach, z rodzicami, śpiewamy kolędy, oglądamy występy przygotowane przez naszych kolegów, cieszymy sie z wizyty wspaniałych gości i dzielimy się opłatkiem, wierząc, że nowo narodzona Dziecina obdarzy nas swoimi łaskami.


Sukces artystów z klasy 3!

Klasa 3 po raz kolejny została doceniona na Przeglądzie Przedstawień Bożonarodzeniowych w Gliwicach i zajęła 3 miejsce. Amelia Bereżańska i Paulina Zajączkowska uzyskały wyróżnienia indywidualne. Bardzo się cieszymy. Już niedługo nasze jasełka zobaczą rodzice na spotkaniu opłatkowym. Gratulujemy zwycięzcom!

 Galeria zdjęć


Świąteczny kiermasz charytatywny

17 grudnia klasa 4b Katolickiej Szkoły Podstawowej zorganizowała świąteczny kiermasz charytatywny. Na długich przerwach  można było kupić pyszne wypieki, zdrowe soki owocowe, nawet przepyszną sałatkę owocową oraz świąteczne ozdoby. Zebraną kwotę przekażemy dla podopiecznych Schroniska dla Bezdomnych Kobiet im św. Brata Alberta w Zabrzu.


Czy mnie byłoby dane zobaczyć to dziecko?

Celem tegorocznego adwentowego wyjazdu dla młodzieży, było nasze zabrzańskie kino. W środę (12.12) uczniowie klas: 8 szkoły podstawowej, 3 gimnazjum i klasy licealne zobaczyli film pt. "Chleb z nieba".

Jest to opowieść o bezdomnych mieszkańcach Mediolanu, którzy w Wigilię znajdują w śmietniku niemowlę – małego i bardzo radosnego chłopca. Jednak okazuje się, że ten wyjątkowy chłopiec jest widoczny tylko dla niektórych. Dlaczego tak się dzieje? Co powoduje tę różnicę między ludźmi? Jak rozwikłać tę niezwykłą zagadkę i zrozumieć, co sprawia, że jedni mogą go zobaczyć, a inni nie? Jedno jest pewne – malec jest posłańcem prawdy, która musi się rozprzestrzeniać. Nowina o pojawieniu się dziecka porusza serca rzeszy osób...


Szlachetna Paczka 2018

Szlachetna Paczka 2018 dotarła do adresata ...i wszyscy jesteśmy "Bogatsi" ...DZIĘKUJEMY!


Zawitał do nas Święty Mikołaj!!!

Radośnie było  w Zespole Szkół Katolickich  tego dnia, oj radośnie!!! Kolejny raz gimnazjaliści z naszej szkoły przygotowali zabawy i prezenty mikołajkowe dla klas młodszych(0-3). Było dużo śmiechu i radości, a efektem wspólne zabawy jest choinki ozdabiająca hol szkolny.


Listopad

Św.

Andrzej jest patronem Szkocji!

Jak zapewne wszyscy wiedzą św. Andrzej jest patronem Szkocji i z tejże okazji obchodziliśmy 30 listopada w naszej szkole jego święto (oczywiście po angielsku!). Uczniowie klas 4-6 KSP dwoili się i troili, aby rozwiązać quiz o Szkocji. Chętne osoby wzięły także udział we wspólnym kahoocie dotyczącym oczywiście tego kraju.

W atmosferze dobrej zabawy upłynął nam ten dzień i przy okazji czegoś się nauczyliśmy :)


Niezwykła wystawa

W dniach 21-22 listopada uczniowie naszej szkoły odwiedzili wystawę pt. „Historia Biblii – Księga, która przetrwała wieki”. Treść wystawy doskonale opisywała, w jaki sposób i w jakiej formie Pismo Święte dotarło do naszych czasów zanim zostało wstawione na półki w biblioteczkach domowych.

Uczniowie odwiedzający wystawę, mogli dotknąć eksponatów, wziąć do ręki kamienne tablice z dziesięciorgiem przykazań, dotknąć słów zapisanych na skórach i pergaminach i poczuć jak niezwykłe jest ich przetrwanie aż do dzisiaj. Znalezione w 1974 roku w glinianych dzbanach nad Morzem Martwym rękopisy wprawiły uczonych w osłupienie. Do tej pory bowiem najstarsze znane rękopisy pochodziły z X i XI wieku n.e. Znalezione zwoje dowodzą jak starannie i wiernie przepisywano Biblię od Qumran poprzez Septuagintę, Wulgatę i Biblię Gutenberga po Pisma Erazma z Rotterdamu i Lutra aż do Biblii Ostrogskiej.


Konkursy religijne!

W czwartek (15.11.18) w naszej szkole odbyły się dwa konkursy religijne:

1.XVIII Diecezjalny Konkurs Biblijny dla gimnazjum: w konkursie wzięło udział 9 uczniów. W tym roku tematem konkursu była: Apokalipsa św. Jana. Do następnego - rejonowego etapu zakwalifikowali się: Wojciech Husakowski (3a), Anna Palian (3a)

i Katarzyna Husakowska (3a).

2. XXIX Olimpiada Teologii Katolickiej dla szkół średnich. W tym roku tematem konkursu był: Święty Jacek - wzór ewangelizacji. Do następnego - diecezjalnego etapu  zakwalifikowała się: Katarzyna Kępka (1 LO).

 Wszystkim zwycięzcom  gratulujemy i życzymy powodzenia w następnych etapach konkursów.


Świętomarcińskie rogale zawitały w nasze progi!

A tak obchodzimy w Zespole Szkół Katolickich Dzień Świętego Marcina, najpierw legenda, bajki w języku niemieckim, przepiękne prace plastyczne a dziś na zakończenie owocnej pracy przepyszne rogale.


Październik…

Międzyszkolny Konkurs Recytatorski "Twórczość ks. Jana Twardowskiego w poezji i prozie"

24.10. w naszej szkole odbył się Międzyszkolny Konkurs Recytatorski "Twórczość ks. Jana Twardowskiego w poezji i prozie" skierowany do klas I - III. Jak co roku, konkurs cieszył się ogromnym zainteresowaniem i zgromadził wokół siebie liczną grupę dzieci z wielu zabrzańskich szkół podstawowych. Wieloletnim patronem  konkursu i opiekunem metodycznym jest Pani Marzena Oterman, która niestety w tym dniu nie mogła być z nami, ale zaocznie kibicowałam wszystkim uczestnikom. 

Komisja konkursu miała twardy orzech do zgryzienia, ponieważ poziom był tak wysoki, że ciężko było jednogłośnie wyłonić laureatów. Po burzliwych obradach i dokładnym liczeniu punktów, ostatecznie podjęto decyzję, że wśród nagrodzonych znajdować się będą uczniowie ze szkół: SP 8, SP 1, SP 42 oraz SP 29. Nie zabrakło również naszych uczniów, mianowicie Dominika Stanienda, uczennica klasy III zdobyła I miejsce, Kamila Lekki z klasy I zdobyła II miejsce i drugoklasistka Alicja Herwy zajęła III miejsce w swoich kategoriach wiekowych.

Wszystkim uczestnikom konkursu gratulujemy talentów, życzymy kolejnych sukcesów i czekamy na nich w przyszłym roku! Do zobaczenia!


Każdy może być święty, jeśli tylko chce...

Tuż przed Uroczystością Wszystkich Świętych obchodziliśmy w naszej Katolickiej Szkole Podstawowej Holy Wins (Święty zwycięża). Jak co roku dzieci z klas 0-III mogły poznać bliżej sylwetki niektórych świętych, ich atrybuty, ciekawostki z życia, a nawet legendy z nimi związane.

Serdecznie dziękujemy Rodzicom za pomoc w przygotowaniu prezentacji!


Różańce!

 

W październiku po raz kolejny pojawiło się mnóstwo różańców w naszej Katolickiej Szkole Podstawowej. Dzieci, razem ze swoimi rodzinami robiły różańce z przeróżnych materiałów. Dziękujemy za tę wspólną pracę i zaangażowanie. Były różańce kasztanowe, koralikowe, makaronowe, żelkowe, kawowe, z masy papierowej i solnej oraz wiele innych. Zobaczcie sami!


Uroczysta inauguracja roku szkolnego 2018/2019

3 września uroczyście inaugurowaliśmy rok szkolny 2018/2019!

Po uroczystej mszy Świętej uczniowie klasy "0" i klas 1 Katolickiej Szkoły Podstawowej udali się do szkoły, aby uczestniczyć w Pasowania na Ucznia, nasi licealni pierwszoklasiści wyjechali na obóz integracyjny, a uczniowie klas siódmych Katolickiej Szkoły Podstawowej wyjechali na integracyjny EUROWEEK.


Sierpień…

Pławniowice, czyli kształtujemy duchowość i umysły!

Wakacje się jeszcze nie skończyły, a Grono Pedagogiczne Zespołu Szkół Katolickich przygotowuje się do nowego roku szkolnego!

We wtorek 28 sierpnia w Pławniowicach - wspaniałych okolicznościach przyrody i architektury - spotkaliśmy się, aby wspólnie uczestniczyć we mszy Świętej, a następnie w warsztatach z tzw. kompetencji kluczowych - priorytetu w roku szkolnym 2018/2019.


Wiosna 2018r.

Rekolekcje wielkopostne dla kl. 0-3 Katolickiej Szkoły Podstawowej w tym roku zakończyły się tradycyjnie Szkolnym Konkursem Piosenki Religijnej. Wśród solistów najpiękniej zaśpiewała Alicja Herwy z kl. 1b oraz Amelia Bereżańska z kl. 2a. Natomiast wśród zespołów najlepiej zaprezentowały się dwie dziewczynki z kl. 1a – Fabiola Fuchs i Zosia Kasperska.

Gratulujemy i dziękujemy wszystkim uczestnikom!


2017r.

Grudzień…

W Zespole Szkół Katolickich świątecznie...

W ostatnim dniu przed Świętami Bożego Narodzenia w Zespole Szkół Katolickich panowała świąteczna atmosfera!
Uczniowie klas 0-6 Katolickiej Szkoły Podstawowej 20 stycznia spotkali się na klasowych opłatkach, na które zostali zaproszeni rodzice. 21 grudnia i ci młodsi, i ci starsi mieli okazję śpiewać kolędy w różnych językach. Uczniowie klas 3. Katolickiego Gimnazjum pokazali całej społeczności szkolnej " Opowieść wigilijną" - przedstawienie w języku angielskim wyreżyserowane przez p. prof. Katarzynę Kordek. Po południu ci starsi spotkali się przy klasowych wigilijnych stołach, aby podzielić się opłatkiem i złożyć sobie życzenia.
Wieczorem nasze szkolne progi odwiedzili absolwenci  - widać, że nasza szkoła do dziś jest dla nas ważna :)


Zbiórka żywności dla Caritasu zakończona!

 

15 grudnia pracownicy Caritasu odebrali dary, które zbieraliśmy w ramach akcji "Prezent pod choinkę". Udało się przekazać naprawdę imponującą ilość jedzenia! Wszystkim Rodzicom i Uczniom, którzy z tak wielkim sercem zaangażowali się w tę akcję składamy najserdeczniejsze podziękowania! 


Wrócili z nagrodą!!!

Uczniowie klasy 2a  zajęli II miejsce w XVIII Przeglądzie Przedstawień Bożonarodzeniowych w Gliwicach. Nagrody indywidualne zdobyły dwie uczennice Paulina Zajączkowska (anioł) i Wiktoria  Kolczyńska (dziewczynka z darami).

Gratulujemy naszym małym aktorom sukcesu.


W świątecznym nastroju i z deszczem nagród!

12 grudnia odbył się w Zabrzu – Rokitnicy XI Festiwal Kolęd i Pastorałek. Uczniowie naszej Katolickiej Szkoły Podstawowej zajęli bardzo wysokie miejsca.

Amelia Bereżańska z kl. 2a zdobyła I miejsce wśród solistów kl. 1-3, a wspólnie z Pauliną Zajączkowską z tej samej klasy zajęły I miejsce wśród zespołów kl. 1-3.

Uczennice kl. 4a i 4b – Hania Górecko i Hania Rotyńska zdobyły II miejsce wśród zespołów klas 4-7, a zespół “Be-moll” złożony z uczniów Katolickiego Gimnazjum i Liceum zajął III miejsce wśród zespołów ponadgimnazjalnych! Wszystkim zwycięzcom gratulujemy i zapraszamy na uroczystą galę koncertową 12 stycznia 2018r. o 12.00 do kościoła Najśw. Serca Pana Jezusa w Rokitnicy.


Jarmark Bożonarodzeniowy we Wrocławiu

8 grudnia klasy 7. Katolickiej Szkoły Podstawowej i klasy 2. Katolickiego Gimnazjum spędzały czas we Wrocławiu!

Klasy drugie miały możliwość zobaczenia Panoramy Racławickiej, a klasy 7. zwiedziły Ostrów Tumski i  Rynek.

A potem cieszyliśmy się bogactwem Bożonarodzeniowego Jarmarku. I nawet deszcz nie zmył nam z ust uśmiechów!


Listopad…

Rozśpiewana niedziela!

W niedzielę 22 listopada odbył się 22 Przegląd pieśni i piosenek religijnych. Wzięli w nim udział również uczniowie Katolickiego Gimnazjum i Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego. Wykonane przez nich utwory otrzymały gromkie brawa oraz gratulacje z rąk biskupa nominata ks. Andrzeja Iwaneckiego.

 https://www.youtube.com/watch?v=bLjFc0_emko


Sukces Tereski

23 listopada b.r. Teresa Gawelczyk – uczennica kl. 6a Katolickiej Szkoły Podstawowej zdobyła III miejsce w Zabrzu w XXIII Konkursie Wiedzy Biblijnej. Teresa wykazała się ogromną znajomością Ewangelii wg św. Marka. Przed nią kolejne zmagania konkursowe pod koniec stycznia w etapie diecezjalnym. Gratulujemy i życzymy powodzenia!


Różańce w Katolickiej Szkole Podstawowej

Jak co roku, w ostatnich dwóch miesiącach (X i XI) mogliśmy podziwiać w naszej Katolickiej Szkole Podstawowej różańce wykonane przez dzieci wspólnie z rodzicami.

Dziękujemy wszystkim za zaangażowanie i nowe, oryginalne pomysły. Niech nam służą te różańce do codziennej modlitwy w naszych domach.


Twórczość księdza Jana cały czas żywa...

20.11. odbył się w naszej szkole Międzyszkolny Konkurs Plastyczny "Twórczość ks. J. Twardowskiego w prozie i poezji". Uczniowie zabrzańskich szkół z klas I - III wykonali prace plastyczne inspirowane twórczością naszego patrona. W klasie I były to wiersze pt. "W klasie " i "Arka", w klasach II uczniowie tworzyli do "Zakochanych" i "Czy to prawda?", natomiast klasy III miały do wyboru "Patyki i patyczki" oraz "Lekarstwo dla złośnicy". Poziom prac był wysoki ale zwyciężyć mogli tylko najlepsi! Wśród laureatów znaleźli się również uczniowie naszej szkoły.

Dziękujemy za udział i zapraszamy w przyszłym  roku.


Październik…

Katolicka pomaga!

Przełom października i listopada 2017r. to nie tylko czas zadumy, ale też okazja do niesienia pomocy, a nasi uczniowie po raz kolejny udowodnili, że pomaganie mają we krwi. Grupie wolontariuszy z gimnazjum i liceum w dniu Wszystkich Świętych. niestraszne okazały się chłód, wiatr i deszcz Mimo nieprzyjemnej pogody nasi uczniowie dzielnie kwestowali na zabrzańskich cmentarzach, zbierając datki na rzecz Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta. To nie wszystko. W ostatnich dniach października na terenie szkoły odbyła się także zbiórka pieniężna w związku z XVII Dniem Papieskim. Organizowana przez Fundację Dzieło Nowego Tysiąclecia ogólnopolska zbiórka ma na celu sfinansowanie programów stypendialnych dla zdolnej młodzieży. Uczniowie bardzo chętnie włączyli się w akcję, a dzięki ich ogromnemu zaangażowaniu, udało nam się wspólnie dołożyć cegiełkę do tej szlachetnej inicjatywy.


Holy Wins w Katolickiej Szkole Podstawowej

Pod koniec października, tradycyjnie, jak co roku odbył się w Katolickiej Szkole Podstawowej (w kl. 0-3), Szkolny Dzień Świętych - Holly Wins.
Dzieci przebrały się za różnych świętych i błogosławionych, a następnie spotkały się razem, by przedstawić wszystkim, kim są i komu patronują.
Było wiele radości i ciekawych informacji z życia świętych. Do zobaczenia znów za rok!


Koreczek na domeczek! 

Zapraszamy uczniów Zespołu Szkół Katolickich do włączenia się w akcję charytatywną!


Uroczyste rozpoczęcie nowego roku szkolnego 2017/2018

4 września 2017 roku uroczyście rozpoczęliśmy w Zespole Szkół Katolickich  nowy rok szkolny!

Cała społeczność szkolna o godzinie 9.00 zgromadziła się w kościele św. Teresy, aby uczestniczyć w uroczystej mszy Świętej. Pierwszaki, zarówno ci ze szkoły podstawowej jak i ci z liceum ogólnokształcącego, otrzymali błogosławieństwo. Po mszy nasze pierwszaki dostąpiły uroczystego pasowania na ucznia!!! Nie zabrakło uśmiechów i rogów obfitości, które aż pękały od słodyczy!