Matura od 2015


Nowa formuła egzaminu maturalnego od 2015 roku

Obowiązuje
absolwentów liceów ogólnokształcących – od roku szkolnego 2014/2015.

Zakres wymagań
sprawdzanych na egzaminie maturalnym dla każdego przedmiotu określa podstawa programowa ‎kształcenia ogólnego (Dz.U. z 30 sierpnia 2012 r., poz. 977).

Zasady przystępowania do egzaminu maturalnego

Egzamin maturalny jest przeprowadzany z przedmiotów obowiązkowych oraz przedmiotów dodatkowych i składa się z części ustnej oraz z części pisemnej.


Obowiązkowy egzamin pisemny

 

język polski
poziom podstawowy

język obcy nowożytny
poziom podstawowy

matematyka
poziom podstawowy

przedmiot dodatkowy
poziom rozszerzony (w przypadku języka obcego nowożytnego - na poziomie rozszerzonym albo dwujęzycznym)

Każdy absolwent przystępuje obowiązkowo do części pisemnej egzaminu z jednego przedmiotu dodatkowego. Wyboru może dokonać spośród przedmiotów: biologia, chemia, filozofia, fizyka, geografia, historia, historia muzyki, historia sztuki, informatyka, język łaciński i kultura antyczna, język mniejszości etnicznej, język mniejszości narodowej, język obcy nowożytny, język polski, język regionalny, matematyka, wiedza o społeczeństwie.


Obowiązkowy egzamin ustny

 

język polski
bez określania poziomu

język obcy nowożytny
bez określania poziomu

Absolwenci szkół lub oddziałów z językiem nauczania mniejszości narodowej obowiązkowo przystępują ‎także do egzaminu z języka tej mniejszości zarówno w części ustnej (bez określania poziomu), jak i w ‎części pisemnej (na poziomie podstawowym).‎

Przedmioty dodatkowe (poziom rozszerzony)
absolwent ma również prawo przystąpić do egzaminu z nie więcej niż pięciu kolejnych przedmiotów oprócz obowiązkowego przedmiotu dodatkowego.

W części pisemnej:
jeden egzamin z przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym lub – w przypadku języka obcego nowożytnego – na poziomie rozszerzonym albo dwujęzycznym.

Wyboru dokonuje spośród następujących przedmiotów: biologia, chemia, filozofia, fizyka, geografia, historia, historia muzyki, historia, informatyka, język łaciński i kultura antyczna, język mniejszości etnicznej (język łemkowski), język mniejszości narodowej (wybór spośród następujących języków: białoruski, litewski, niemiecki, ukraiński), język obcy nowożytny (wybór spośród następujących języków: angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski, włoski), język polski, język regionalny (język kaszubski), matematyka, wiedza o społeczeństwie.

W części ustnej:‎
Egzamin maturalny z języka obcego nowożytnego, z języka mniejszości narodowej, języka mniejszości etnicznej lub języka regionalnego, jako przedmiotu dodatkowego, może być zdawany tylko w części pisemnej albo w części pisemnej i w części ustnej z tego samego języka.

Wyboru dokonuje spośród:

 • język angielski (bez określania poziomu ALBO na poziomie dwujęzycznym)‎
 • język francuski (bez określania poziomu ALBO na poziomie dwujęzycznym)‎
 • język hiszpański (bez określania poziomu ALBO na poziomie dwujęzycznym)‎
 • język niemiecki (bez określania poziomu ALBO na poziomie dwujęzycznym)‎
 • język rosyjski (bez określania poziomu ALBO na poziomie dwujęzycznym)‎
 • język włoski (bez określania poziomu ALBO na poziomie dwujęzycznym)‎
 • język białoruski jako język mniejszości narodowej (bez określania poziomu)‎
 • język litewski jako język mniejszości narodowej (bez określania poziomu)‎
 • język niemiecki jako język mniejszości narodowej (bez określania poziomu)‎
 • język ukraiński jako język mniejszości narodowej (bez określania poziomu)‎
 • język łemkowski jako język mniejszości etnicznej (bez określania poziomu)‎
 • język kaszubski jako język regionalny (bez określania poziomu)‎

Wybór przedmiotu nie jest zależny od typu szkoły, do której absolwent uczęszczał, ani od przedmiotów, których uczył się w zakresie rozszerzonym w tej szkole.

Warunki zdania egzaminu maturalnego

Aby zdać egzamin maturalny, absolwent musi:
a) otrzymać co najmniej 30% punktów możliwych do uzyskania z egzaminu z każdego przedmiotu obowiązkowego w części ustnej i w części pisemnej,
b) przystąpić do egzaminu z jednego przedmiotu dodatkowego w części pisemnej.