Skip to content

Dofinansowanie dla uczniów KLO objętych kształceniem specjalnym

Uczniowie Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego posiadający orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego mogą ubiegać się o dofinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych na nowy rok szkolny 2024/2025 w ramach Rządowego wsparcia dla niepełnosprawnych uczniów na zakup podręczników oraz materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych.  

Tą formą pomocy objęci są uczniowie słabowidzący, niesłyszący, słabosłyszący, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym oraz uczniowie z niepełnosprawnościami sprzężonymi posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. 
 
Dofinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla jednego ucznia będzie wynosić do 445 zł 
 

Aby otrzymać to wsparcie należy złożyć do 10.09 do szkoły odpowiedni wniosek (w załączniku).  Konieczne jest też dostarczenie do szkoły do 20 września 2023 r. faktur VAT wystawionych imiennie na ucznia pełnoletniego lub opiekuna ucznia, rachunków lub paragonów potwierdzających zakup materiałów edukacyjnych 

Dodano w kategorii Liceum Ogólnokształcące