Skip to content

Program wsparcia edukacji

Program Wsparcia Edukacji to inicjatywa Ministerstwa Edukacji i Nauki, która ma na celu dofinansowywanie działań wspierających system oświaty.

Program Wsparcia Edukacji obejmuje dofinansowanie projektów w zakresie m.in. tworzenia interaktywnych pomocy dydaktyczny, organizowanie zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych, w tym kształtujących aktywność społeczną i umiejętność spędzania czasu wolnego.

Fundacja na Rzecz Szkół Katolickich w ramach modułu I programu wsparcia edukacji
Innowacyjna edukacja pozyskała środki finansowe:

  • Robotyka dla najmłodszych w wysokości- kwota dofinansowania: 50 000,00 zł
  • Laboratorium Biochemiczne – kwota dofinansowania: 50 000,00 zł
  • Outdoorowo – aktywnie i zdrowo – kwota dofinansowania: 25 000,00 zł

W ramach pozyskanych środków został zakupiony najnowocześniejszy sprzęt do prowadzenia zajęć, a uczniowie bardzo chętnie w nich uczestniczą.

Głównym celem programu zajęć z robotyki dla najmłodszych jest podniesienie kompetencji związanych z wykorzystaniem nowych technologii, jak również kształtowanie kompetencji miękkich, takich jak: komunikatywność, kreatywność, umiejętność współpracy w grupie, dobra organizacja pracy oraz otwartość na nowe wyzwania. Zajęcia robotyki dla najmłodszych dały możliwość uzupełnienia i poszerzenia wiadomości z zakresu informatyki, algorytmiki i robotyki, co w znacznym stopniu uwzględniło oczekiwania uczniów. Nie bez znaczenia był fakt ciągle rosnącego zainteresowania dzieci rozwojem wiedzy informatycznej.

Robotyka dla najmłodszych

Laboratorium Biochemiczne

Wychodząc na przeciw oczekiwaniom uczniów przedmiotów przyrodniczych, w oparciu o diagnozę potrzeb oraz chcąc wesprzeć uczniów w zdobywaniu wiedzy, w Katolickim Liceum Ogólnokształcącym im. Ks. Jana Twardowskiego Fundacja na Rzecz Szkół Katolickich realizowany jest  innowacyjny program „Laboratorium Biochemiczne”, kierowany do uczniów realizujących biologię i chemię w zakresie rozszerzonym. Innowacja ma na celu wzrost jakości kształcenia uczniów klas licealnych w ramach przedmiotów przyrodniczych i tym samym lepsze przygotowanie do studiów na kierunkach medycznych, farmaceutycznych, biologicznych, chemicznych, przyrodniczych, politechnicznych. Zajęcia laboratoryjne będą miały charakter interdyscyplinarny, w praktyce wykorzystane zostaną nowoczesne technologie, uczniowie pracować będą zgodnie z metodą projektu, odwróconych lekcji, metodą nauki przez doświadczenie. Dzięki temu zdobędą nie tylko praktyczną wiedzę z tematyki biochemii, ale również nabędą kompetencje kluczowe niezbędne w rozwoju młodego człowieka. Niewątpliwie najlepszą metodą nauczania jest nauka przez doświadczenie, również wykorzystywana w ramach niniejszej innowacji edukacyjnej. Uczniowie samodzielnie wykonywują eksperymenty i dzięki temu łatwiej przyswajają i zapamiętują trudny materiał. Nauka przez doświadczenie uczy też myślenia algorytmicznego, wnioskowania naukowego czy kompetencji społecznych takich praca w grupie.

Małgorzata Kamskamkamska

Outdoorowo – aktywnie i zdrowo

W ramach programu „Edukacja poprzez sport” finansowanego z funduszy Projektu Wsparcia Edukacji zrealizowane zostały wszystkie jego deklarowane założenia.

W okresie od 10 X 2022 do 31 XII 2022 dokonano zakupu sprzętu sportowego oraz przeprowadzono zajęcia sportowe, zarówno o charakterystyce edukacyjnej jak i polegające na zróżnicowanej aktywności ruchowej, odbywające się na obiektach sportowych oraz outdoorowo.

Beneficjentem tych działań były dzieci i młodzież Zespołu Szkół Katolickich w Zabrzu. Ze środków finansowych zakupiono trzy stacjonarne elementy siłowni zewnętrznej, zewnętrzny stół do tenisa stołowego, zestaw 15 par kijów do uprawiania turystyki pieszej i nordic walkingu oraz 10 kompletów do tenisa stołowego. Odbyły się zajęcia z dietetykiem dla młodzieży szkolnej prowadzone przez panią Ewelinę Romanowską, która przekazała uczniom najnowszą wiedzę dotyczącą żywienia i kryteriów tworzenia zdrowego jadłospisu tygodniowego.

Dodano w kategorii Projekty