Skip to content

Kryteria przyjęć:

 • średnia ocen minimum 3,5 z pierwszego półrocza klasy VIII,
 • co najmniej dobra ocena zachowania,
 • wyniki z próbnego egzaminu ósmoklasisty,
 • pozytywny wynik rozmowy kwalifikacyjnej kandydata i co najmniej jednego z rodziców (opiekunów prawnych) z dyrektorem KLO.

Wymagane dokumenty

Przy zapisie do szkoły:

 • podanie o przyjęcie,
 • ankieta ucznia,
 • oceny z półrocza klasy VIII, potwierdzone przez dyrektora szkoły,
 • dyplomy i zaświadczenia związane z indywidualnymi osiągnięciami ( jeśli uczeń takie posiada),
 • zdjęcie

  Po zakończeniu roku szkolnego:
 • świadectwo ukończenia szkoły podstawowej
 • zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty,
 • kartę zdrowia.

W przypadku ucznia Katolickiej Szkoły Podstawowej, który nie spełnia tylko jednego z ww. kryteriów uczeń lub jego rodzice mogą ubiegać się o przyjęcie do szkoły po spełnieniu następujących wymagań:

 • podanie rodziców do dyrektora szkoły,
 • wniosek wychowawcy do rady pedagogicznej,
 • pozytywna uchwała rady pedagogicznej podjęta na konferencji klasyfikacyjnej kończącej II semestr