Skip to content

W soczewce PROJEKT KLO

Przedmioty ścisłe sprawiają zazwyczaj największy problem w procesie uczenia się. Poparcie ich doświadczeniem, przy jednoczesnym powiązaniu wiedzy i doświadczeń z różnych przedmiotów, tematycznie ze sobą zbieżnych, pozwoli na zrozumienie i bardziej trwałe zapamiętanie treści realizowanych na lekcjach.

Dlatego w Katolickim Liceum Ogólnokształcącym na zajęciach dodatkowych w roku szkolnym 2023/24 realizowany będzie w projekt „W soczewce”.

Chcielibyśmy uczniom dać możliwość rozwoju interdyscyplinarnego. Matematyka i fizyka są naukami, które pozwalają zrozumieć otaczający nas świat, a skuteczna ich nauka pozwala na nabycie wielu kompetencji, potrzebnych młodemu człowiekowi w całym czekającym go życiu. Biochemia jest to dział nauki zajmujący się szeroko rozumianą biologią i chemią w organizmach żywych w tym strukturą, funkcją i syntezą białek, DNA i RNA, lipidami, enzymami, metabolizmem, biosyntezą aminokwasów, nukleotydów, replikacją, rekombinacją i naprawą DNA.

Jest to zatem niezwykle pasjonujący i zarazem bardzo trudny dział biologii dla ucznia w liceum, wymagający dogłębnego poznania, zrozumienia i utrwalenia skomplikowanych procesów życiowych. Dodatkowo interdyscyplinarny charakter tego przedmiotu wymaga od uczniów praktycznego zastosowania wiedzy nie tylko biologicznej, ale również chemicznej.

Kierowany do uczniów Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego im. ks. Jana Twardowskiego realizujących matematykę, fizykę, informatykę, biologię i chemię w zakresie rozszerzonym. Realizacja projektu ma na celu wzrost jakości kształcenia uczniów klas licealnych w ramach przedmiotów przyrodniczych i tym samym lepsze przygotowanie do studiów. Forma prowadzenia zajęć różnić się będzie w znaczący sposób od tradycyjnej lekcji.

W ramach projektu duży nacisk położony zostanie na interdyscyplinarność prowadzonych zajęć. Uczniowie w praktyce przekonają się, iż poszczególne dyscypliny nauki nie funkcjonują w oderwaniu od siebie, ale wzajemnie się przenikają. W tym celu konieczne jest doposażenie pracowni przedmiotowej w odpowiednie pomoce dydaktyczne jak np. monitor multimedialny. Przykładowo podczas zajęć uczniowie będą wykonywać i nagrywać doświadczenia lub korzystać z mikroskopów wyposażonych w kamery (na wyposażeniu pracowni biologicznej) i przy pomocy monitora multimedialnego dokonywać analizy wyników doświadczeń, tworzyć bazę najciekawszych zdjęć i wyników eksperymentów. Uczniowie korzystać będą z programów graficznych, narzędzi statystycznych, przez co zwiększą się ich kompetencje ICT. Poza interdyscyplinarnością zajęć, kolejną innowacją będzie samodzielne przygotowywanie do zajęć laboratoryjnych eksperymentów po wcześniejszym wstępie teoretycznym nauczyciela (tak zwana metoda zajęć odwróconych). Wykorzystanie tej metody wpłynie na rozwój samodzielności, kreatywności uczniów, ale również dyscypliny i organizacji pracy. Nauczyciele korzystać będą również z metody projektu – uczniowie w określonym czasie samodzielnie przygotują mały projekt badawczy, który przedstawią w trakcie końcowego seminarium. Dzięki temu poza kompetencjami czysto merytorycznymi, wzmacniać też będą kompetencje miękkie jak choćby pewność siebie, umiejętność wystąpień publicznych oraz przekonanie o odpowiedzialności za własny rozwój. Niewątpliwie najlepszą metodą nauczania jest nauka przez doświadczenie, również wykorzystywana w ramach niniejszej innowacji edukacyjnej. Uczniowie samodzielnie wykonają eksperymenty i dzięki temu łatwiej przyswoją i zapamiętają. Nauka przez doświadczenie uczy też myślenia algorytmicznego, wnioskowania naukowego czy kompetencji społecznych takich praca w grupie. Dzięki wprowadzeniu projektu będziemy mogli prowadzić uczniów do wiedzy metodą tutoringu, zaś oni będą mogli wdrażać się w proces samodzielnej pracy i odpowiedzialności za własny rozwój.

Program zajęć będzie opracowany w taki sposób, że skorzystają z niego zarówno uczniowie z większymi potrzebami wyrównania wiedzy, jak i uczniowie wybitnie zdolni (olimpijczycy).

Dodano w kategorii Liceum Ogólnokształcące, Projekty